Sällsynta sjukdomars antropologi – en studie av Östersjöregionen

Information till forskningspersonerna

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt Sällsynta sjukdomars antropologi: en studie av Östersjöregionen. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Syftet med studien är att förstå den situation hos patienter med sällsynta metabola diagnoser och deras familjer. Studien riktar sig till patienter med störningar i fettsyraoxidation (t.ex. VLCAD-brist, LCHAD-brist, MCAD-brist) eller organiska acidurier (t.ex. Glutarsyrauri typ 1, Isovaleriansyrauri, Propionsyrauri) och deras närstående (föräldrar eller vårdnadshavare till barn med metabola diagnoser). Studien fokuserar på: diagnos och kostbehandling, matningssonder (t.ex. PEG och nasogastrisk sond), screeningprogram för nyfödda samt det stöd som den svenska hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuder till personer med sällsynta metabola sjukdomar. (Studien ingår som en del i ett jämförande forskningsprojekt som förutom i Sverige genomförs i Polen och Finland samtidigt.)

Forskningshuvudman för projektet “Sällsynta sjukdomars antropologi” är Filosofiska och sociologiska institutionen vid Polska Vetenskapsakademien i Warszawa, Polen (IFIS-PAN).

Undersökningen är granskad och godkänd av den svenska Etikprövningsmyndigheten (beslut från 2019-11-05, dnr 2019-02858).

Hur går studien till?

Jag vill göra intervjuer med patienter som lider av sällsynta metabola sjukdomar, deras föräldrar eller vårdnadshavare (om patienten är barn), medlemmar i patientorganisationer, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal. Intervjun kommer att ta 60–90 minuter. Intervjun kan vara personlig eller online. Om du samtycker till det, kan vi träffas igen för en uppföljningsintervju vid ett senare tillfälle.

Om det är säkert, planerar jag också att genomföra korta observationer hemma hos några av patienterna och delta i vissa aktiviteter, sådana som måltider och tillagning av specialkost. Jag skulle vilja förstå hur kostbehandlingen och omhändertagandet av en person med en sällsynt metabol sjukdom ser ut i praktiken.

Jag vill också genomföra observationer under möten och konferenser som organiseras av patientorganisationer eller läkare.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Frågor om hälsa kan uppfattas känsliga och att prata om dem kan ibland väcka obehag. Om du upplever att vissa frågor känns besvärliga, behöver du inte besvara dem och du kan när som helst avbryta intervjun. Om du känner dig generad för att visa mig hur du använder näringssonden kan du istället berätta hur du gör det. Om du skulle känna obehag eller oro efter intervjun, kan du vända till Charlotte Willfors, psykolog vid Karolinska Universitetssjukhuset (tel.: 072-2542301; charlotte.willfors@ki.se), för att få hänvisning till professionell hjälp.

Vad händer med mina uppgifter?

Under intervjun kommer jag att samla in och registrera information om dig. Jag kommer att fråga dig om din eller din barns hälsa. Jag kommer också att fråga dig om den genetiska mutation som är ansvarig för din eller din barns sjukdom. Men jag kommer att registrera detta information endast om genetiska resultat är av särskild betydelse för dig. Under intervjun kan vi också prata om dina religiös eller filosofisk övertygelse.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All data som samlas in under studiens gång kommer att kodat, vilket innebär att alla uppgifter som kan härledas till din person kommer att ersättas med kod. Data och tillhörande identifieringslista förvaras på ett säkert ställe som endast de som har med forskningen att göra har tillgång till.

Projektet “Sällsynta sjukdomars antropologi” avslutas 31.05.2022. Data kommer att sparas, inlåst i brand- och stöldsäkert utrymme i tio år, för att möjliggöra eftergranskning. Det avidentifierade datamaterialet kommer att sparas och användas så länge som det är nödvändigt för att slutföra forskningen. Efter denna tid kommer anteckningarna och intervjutranskriptionerna att bevaras i Kvalitativa data-arkivet på Filosofiska och sociologiska institutionen vid Polska Vetenskapsakademien, Warszawa, Polen (www.adj.ifispan.pl). Tillgång till arkivet är gratis, men ges endast för forskningsändamål.

Den inspelade intervjun kommer att transkriberas. Dina (och din familjs) personuppgifter som förekommer i intervjun, kommer att raderas och ersättas med pseudonymer. Vid behov kommer ortnamn och andra egennamn att raderas eller ändras för att undvika risken för identifiering. Inspelningarna, transkriptionerna samt anteckningarna från intervjuerna och observationerna kommer att sparas på en lösenordsskyddad dator.

Den insamlade informationen kan användas i publikationer och presentationer. Publikationerna kan innehålla citat från intervjuerna. Men för- och efternamn samt andra personuppgifter kommer inte att användas. De kommer att ersättas med pseudonym.

Ansvarig för dina personuppgifter är Filosofiska och sociologiska institutionen vid Polska Vetenskapsakademien i Warszawa (IFIS-PAN). Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Filip Rogalski, frogalski@ifispan.waw.pl, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel: 0048-504-129-887. IFIS-PAN:s dataskyddsombud nås på iod@ifispan.waw.pl eller 0048-22-65-72-721. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet av studien kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, i populärvetenskapliga tidskrifter på svenska, engelska och polska.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien “Sällsynta sjukdomars antropologi” i Sverige

Ansvarig för studien i Sverige är:
Filip Rogalski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel./WhatsApp: 0048-509-951-233
frogalski@ifispan.pl.