dr Anna Chowaniec

Centrum Bioetyki i Bioprawa, Uniwersytet Warszawski

W 2015 roku ukończyła Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła pracę magisterską p.t.: „Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością", której promotorem była dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz. Praca ta otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego (Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita). Od 2016 roku jest doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (w Zakładzie Antropologii Medycyny i Cielesności). Współpracowała przy dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS): „Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna” (2011-2014, kierowanym przez dr hab. Magdalenę Radkowską-Walkowicz) oraz “Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii” (2016-2019, kierowanym przez dr Małgorzatę Rajtar). Od 2019 roku jest kierownikiem i wykonawcą projektu Rzadkie choroby metaboliczne – studium antropologiczne, także finansowanym ze środków NCN (konkurs ETIUDA). Jest również wykonawcą w międzynarodowym projekcie „Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” (finansowanym w ramach programu Humanities in the European Research Area. 2019-22, kierowanym przez prof. Floriana Steger, Ulm University). Brała również udział w projekcie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” (2016) dotyczącym niechęci wobec przyjmowania uchodźców do Polski. Należy również do European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Transhumanistycznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim antropologię medyczną, szczególnie choroby rzadkie oraz o podłożu genetycznym, a także studia nad niepełnosprawnością. W swoim doktoracie planuje zająć się analizą sytuacji osób chorych na rzadkie choroby metaboliczne (LCHADD i fenyloketonurię) oraz ich rodzin, ze szczególny zwróceniem uwagi na wymiary niepełnosprawności oraz rolę diety w relacjach rodzinnych.

Publikacje

2016 A. Chowaniec-Rylke. Czy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawczości w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 2(25) 2016 A. Chowaniec-Rylke. Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna. W: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowicka-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Łódź-Bytów. 2018 A. Chowaniec-Rylke. Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD. W: Zdrowie dzieci, dzieci zdrowia. Praktykowanie dzieciństwa a współczesne kultury ciała, red. M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa. 2018 A. Chowaniec-Rylke. Posiłek co dwie godziny, czyli o relacjach rodzinnych,„zarządzaniu” dietą i definicjach niepełnosprawności w przypadku rzadkiej choroby metabolicznej”, Etnografia Polska, nr LXII, zeszyt 1-2 2019 A. Chowaniec. 'LCHAD Poland' and the Fight against Inequality: The Role of Internet Advocacy in cases of Rare Genetic Conditions. W: The New Disability Activism: Current Trends, Shifting Priorities and (Uncertain) Future Directions, red. Maria Berghs, Tsitsi Chataika, Yahya i Kudakwashe Dube, Routledge

Konferencje

2016 „Czy da się wyleczyć zespół Downa? Antropologiczne rozważania o sprawczości jednostki w systemie biomedycznym”, X Miedzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Etnograficzny konkret - materialność i doświadczenie w antropologii", Koło Naukowe Etno, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 13-15.05 2016 „Czy żyjemy w tej samej rzeczywistości? Dorosłość a zespół Downa”, konferencja „Wykluczenia”, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17.05 2016 „Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna”, IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne „Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności”, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowe, 8-10.11. 2017 „LCHAD Poland – Role of the internet in case of rare disease”, konferencja Family Support Groups in Diverse Settings, King’s College London, 10.05. 2017 „Hidden disease – institutional blind spot”, konferencja 2017 Biennial Conference of the EASA Medical Anthropology Network - “Bodies in Transition: Power, Knowledge and Medical Anthropology”, University of Lisbon, 5-7.07. 2017 „Landrynki i jogurt 0%. Rozwój rynku a dieta w rzadkiej chorobie metabolicznej na przykładzie niedoboru LCHAD", XI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24-25.05. 2017 „Transhumanizm, eksperymentalne technologie medyczne a dobro pacjenta – studia przypadków. Zespół Downa/Deficyt LCHAD. Nowe technologie medyczne z perspektywy antropologicznej”, konferencja „Transhumanizm: idee, strategie, wątpliwości”, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, 9.12. 2018 „Nie dość inny Inny”, konferencja „Inność? Obcość? Norma?”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda, 10.03. 2018 „Dzienniczek drugich śniadań. Granice tajemnicy w przypadku rzadkiej choroby metabolicznej”, konferencja „Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia. O czym się mówi i nie mówi dzieciom?” Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, 15.06. 2018 „Can food be considered a medicine? Socio-economic challenges in the case of rare metabolic disorder”, konferencja Emerging and New Researchers in the Geographies of Health & Impairment, University of Bristol, 18-19.06. 2018 „A state ‘in between’. The experiences of rare disease patients in Poland”, Vienna Anthropology Days conference, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Weltmuseum Wien, Department of Social and Cultural Anthropology,19-22.09, University of Vienna 2018 „Is food a medicine. Economic challenges in the case of rare metabolic disorder”, Valuing health. Biennial Conference of the Edinburgh Centre for Medical Anthropology, Edinburgh Centre for Medical Anthropology & Royal Anthropological Institute, 4-5.10, Edinburgh 2018 „I am afraid of my own child. Autoetnographic reflections on reproductive decisions.”, Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life, X Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference, Medical Anthropology Research 2018 „Jak można rozumieć niepełnosprawność? Rozważania na temat niepełnosprawności w naukach społecznych”, konferencja „Choroby rzadkie. Badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze. 23.11. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Centre & Universitat Rovira i Virgili, 18-21.10.2018, Poblet 2019 „Bionic eye, stem cells and levorotation vitamin C. Acquiring knowledge by the rare metabolic disorder patients and their families.”, 10th Annual MAYS Meeting Being there. Medical anthropology in action. 4-5.07, University of Turin